Denna webbplats använder cookies för att underlätta din användning av webbplatsen. Mer information

Allmänna affärsvillkor

ALLMÄNT

1. Om inte annat angetts är anbudsgivaren bunden av sitt anbud under en månad från anbudets avgivande.

Säljaren skall under den tid som anges i punkterna 36,40 och 41 ha sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i varan inklusive kostnader för lokalisering av fel, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet. Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra prisbasbelopp.

2. Alla ritningar, beskrivningar och tekniska handlingar som part tillhandahållit motpart förblir parts egendom. Motparten får endast använda, reproducera eller delge tredje man sådan handling om så erfordras för det med handlingens överlämnande avsedda syftet.

FÖRFATTNINGAR M M
 
3. Varan skall uppfylla de krav som vid leveransen gäller enligt lagar, förordningar eller andra bindande föreskrifter för normal eller av säljaren godkänd annan användning av varan. Varan skall även uppfylla krav enligt de särskilda anvisningar som åberopas i parternas avtal.

4. Ändras särskild anvisning efter det att avtal ingåtts skall part utan dröjsmål underrätta motparten därom.

Sker ändring enligt ovan skall även avtalet ändras i den mån kostnaderna eller leveranstiden påverkas.

PRODUKTINFORMATION OCH PROVER

5. Försåld vara skall i allt väsentligt överensstämma med sådan produktinformation som åberopats av säljaren eller av honom eller varans tillverkare senast allmänt publicerats.

6. Prov är att betrakta som typprov om inte annat avtalats.

7. Om inte annat avtalats skall varan åtföljas av sedvanliga montage-, drifts- och skötselinstruktioner eller skall dessa göras lätt tillgängliga för köparen på annat sätt, exempelvis genom hänvisning till internet.

ANSVAR FÖR KONSTRUKTION MM

8. Part ansvarar för uppgifter i tillverkningsunderlag och för konstruktion som han tillhandahållit.

9. Säljaren ansvarar inte för fel, som beror på av köparen tillhandahållet material.

MEDDELANDE

10. Meddelande till motpart skall ställas till den person eller det tjänsteställe som enligt motparten handlägger ärendet samt innehålla av motparten meddelad beteckning, t ex projekt- eller ordernummer.

TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

11. Om inte annat avtalas ombesörjer säljaren transporten och står faran för varan under transporten och säljarens avlastning. Säljaren skall lämna av köparen begärda uppgifter av betydelse för mottagandet av varan.
Av säljaren för transport anlitade personer skall vid avlämning av gods på arbetsområde bära namnbricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare samt ha giltig legitimation tillgänglig, t ex i form av körkort eller ID-kort. Om köparen p g a underlåtelser i nämnda avseenden tvingas utge vite eller annat skadestånd skall säljaren gottgöra köparen för sådana kostnader.

12. Varan skall alltid vara märkt på mellan parterna avtalat sätt.

13. Då säljaren ombesörjer transport skall köparen i god tid innan transporten påbörjas underrätta säljaren om
transporten ej kan genomföras på sätt som är normalt eller på sätt som angivits av säljaren. I annat fall ansvarar
köparen för tillfartsväg från allmän väg till mottagningsplatsen och vägar inom denna samt för att köparens mottagningsförhållanden medger avsett transportsätt.

14. Om särskild lyftanordning erfordras vid avlastningen av varan, skall denna tillhandahållas av köparen och på
dennes bekostnad om inget annat avtalats.

15. Fraktkostnaden skall specificeras  på faktura.

16. Omhändertagande av emballage och förpackningar sker på köparens bekostnad och eventuella miljöavgifter som beslutats av myndigheter vidaredebiteras av säljaren på köparen.

RETURER

17. Returer behandlas i enlighet med säljarens returgodsbestämmelser.

LEVERANSTID

18. Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Är sådan ej avtalad skall leverans ske utan dröjsmål.


AVISERING OM FÖRSENING

19. Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av varan eller framstår sådan försening som sannolik skall motparten utan dröjsmål underrättas. Dessutom skall den tidpunkt anges då leverans eller mottagande beräknas kunna ske. Om det visas att köparen godtagit förseningen skall förseningsvite ej utgå. Vad som sagts ovan gäller även i leverans ingående delleveranser.

ANSVAR FÖR FÖRSENING
 
20. Levererar inte säljaren vara vid avtalad tidpunkt och beror detta inte på omständighet som anges under p 58 skall säljaren utge vite för försening. Vite skall utgå med
2.0 procent av avtalat nettopris för varje påbörjad vecka som säljaren är försenad med leverans av vara. Förseningsvitet skall inte överstiga 20 procent av varans pris, men vara lägst 1000 kr, såvida det inte med hänsyn till omständigheterna skäligen kan antas att köparen inteåsamkats någon skada av genom förseningen. Är varans pris mindre än 1000 kr, skall, med undantag enligt punkt 21, vite utgå med högst varans pris.

21. Om försenad vara står i så omedelbart samband med tidigare levererad vara att sådan vara inte kan användas på avsett sätt eller inom av köparen avsedd tid, skall även för sådan vara vite utgå under tid till dess försenad vara levererats.

22. När säljare är fabrikant och köpare grossist utgår vite vid förseningordererkännföreligger.   enligtande  ovan med   endastangiven  om levera  skriftligt nstidpunkt

23. Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte framställt skriftligt krav härom utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar efter att leveransen skulle ha ägt rum.

24. Vid försening med mottagandet av varan skall köparen erlägga betalning som om varan ifråga hade levererats vid ursprungligen avtalad leveranstidpunkt och ersätta säljaren för därigenom uppkomna kostnader.

25. Utöver vad som ovan sagts har part inte rätt till ersättning för skada vid försening i annat fall än vid hävning enligt punkt 29.

26. Part får häva köpet avseende en vara som inte har avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen är av
väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller borde ha insett detta.

27. Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller
önskemål, och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva
köpet endast om han dessutom får försenad vara levererad från annan än säljaren före den nya leveranstidpunkt som denne aviserat enligt punkt 19.

Underlåter säljaren att avisera förseningen eller fullgörs inte leveransen inom den tid som angetts vid aviseringen får köparen dock häva köpet enligt vad som sägs i punkt 26.

28. Om försenad vara står i sådant samband med redan levererad vara, eller vara som skall levereras senare, att
det skulle medföra betydande olägenhet för den hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet, får köpet hävas i sin helhet.

29. Häver part köpet vid försening, har han rätt till ersättning för den skada som uppkommer efter hävningen.
Skadeståndet inklusive annan ersättning på grund av försening enligt avtalet skall inte överstiga 20 procent av leveransens värde.

Varje annat krav med anledning av hävningen är uteslutet.

30. Utnyttjar part ej rätten att häva köpet inom 10 arbetsdagar från mottagandet av skriftlig avisering om försening, skall däri angiven tidpunkt för leverans anses som ny leveranstid.

MOTTAGNINGSKONTROLL

31. Följesedel skall åtfölja varan.

32. När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedeln samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel och kvittera emottagandet av varan på fraktförarens leveranssedel.

Om köparen inte kan närvara vid mottagandet avlämnas godset endast om köparen beordrat detta vid beställningen. Köparen godtar då att fraktföraren kvitterar godset avseende kolliantal och utifrån synliga fel.
Uteblir köparen utan sådan överenskommelse returneras godset till säljaren och levereras därefter sedan nytt leveransdatum överenskommits. Härvid debiteras tillkommande fraktkostnad.

33. Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullgöras med efter varans art anpassad omsorg.

REKLAMATION

34. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte
inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamationen).

35. Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transporten och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren och antecknas i fraktdokumentet.


I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Vid reklamation p g a ansvar enligt punkt 36 skall reklamation ske senast två månader efter utgången av ansvarstiden enligt denna punkt.
Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om felets art och omfattning.
 
SÄLJARENS ANSVAR FÖR FEL

36. Säljaren ansvarar för fel i vara som framträder inom två år från varans avlämnande till köparen. Ansvarstiden för utbytt vara eller reservdel skall inte överstiga ansvarstiden för ursprunglig vara.. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på normal förslitning eller försämring.
För varor som skall användas vid entreprenad, där konsument inte är beställare, och för vilka köparen, d v s entreprenören, avtalat om garantitider om fem år eller mer, ansvarar säljaren för fel i vara under fem år från varans avlämnande till köparen, om inte annan längre tid har avtalats mellan säljare och köpare.
Avtalet om fem års garanti eller mer, skall för att kunna göras gällande mot säljaren, kunna uppvisas av köparen samtidigt med reklamation enligt punkt 35.

Ansvarstiden vid sådana entreprenader är dock två år för:

- Inredningsdetaljer såsom badrumsmöbler och  duschanordningar
- Värmepumpar
- Verktyg
- I skriftligt ordererkännande angiven viss elektronisk   styrprodukt.

37. Säljaren är inte ansvarig enligt punken 36 ovan för sådana fel som beror på olyckshändelse, felaktig montering eller installation, felaktig skötsel , vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen.

38. Säljarens ansvarsåtagande enligt punkterna 36 och 40 är villkorat av:

- att köparen erhållit fabrikantens drifts- och   skötselinstruktioner eller att de efter skriftlig  hänvisning till internet, gjorts tillgängliga för köparen,
- att de överlämnats till nyttjaren utan dröjsmål,
- att nyttjaren sedan följt instruktionerna samt att detta i  tillämpliga fall dokumenterats genom förda journaler.


39. Säljaren skall utan dröjsmål avhjälpa fel genom att i eget val reparera fel i varan eller utbyta felaktig vara. Säljarens avhjälpningsåtagande omfattar dessutom att svara för transporter av felaktig eller utbytt vara.
Underlåter säljaren att avhjälpa fel eller företa omleverans har köparen efter skriftligt meddelande till säljaren rätt till prisavdrag.

40. För fel i varan som framträder efter den i punkten 36 angivna tiden ansvarar säljaren endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. För angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid (10 år) från den dag varan avlämnats eller, efter särskild skriftlig överenskommelse, från den dag entreprenaden  blivit godkänd.

41. Ansvarar säljaren för fel i varan är han även skyldig i den utsträckning som följer av hans ansvarsförsäkring enligt punkt 1 ersätta skada, som uppkommer genom felet.


För skada till följd av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet utgår ersättning endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida. Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om han kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 58 och säljaren meddelar köparen detta enligt vad som anges i punkt 59.

Köparen skall vid skada genast anmäla till säljaren:
- hur skadan visat sig
- tidpunkten när skadan upptäckts samt
- lämna, om möjligt, uppgift om skadeorsaken och dokumentation om denna.

Anmälningsplikt föreligger redan när det finns skälig misstanke om att skada kan ha uppkommit.

42. Om säljaren underlåter att utan dröjsmål avhjälpa fel och påta sig därmed sammanhängande kostnader har köparen rätt att själv avhjälpa felet under förutsättning att säljaren dessförinnan haft möjlighet att besiktiga varan och överenskommit med köparen om sätt och kostnader för avhjälpandet. Om köparen avhjälper felet utan sådan överenskommelse utgår ingen ersättning. I brådskande fall har köparen dock rätt att själv avhjälpa felet och få ersättning för därmed sammanhängande skäliga kostnader under förutsättning att han förfar med omdöme och inom tre arbetsdagar till säljaren rapporterar åtgärdens omfattning.

43. Om installatör utkräver ansvar för fel i vara och därmed sammanhängande kostnader av grossist är fabrikant
skyldig att medverka vid reglering av detta ansvar.

44. För begränsning av avhjälpandekostnader på yttre VAledningar skall köparen före igenfyllning av rörgrav
täthetsprova ledningarna enligt gällande normer och fabrikantens anvisningar.

45. Om avhjälpandet eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet såvitt
gäller felaktig vara och vara som har samband därmed, om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta.

46. Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan ej göra gällande andra påföljder än som
ovan angivits och har därutöver ej rätt till ersättning för skada på annan egendom än den försålda varan i vidare
mån än som anges i punkten 41 ovan.

BEFARAT AVTALSBROTT

47. Uppkommer efter köpet skälig anledning anta att part inte kommer att fullgöra en väsentlig del av avtalet, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för avtalets rätta fullgörande. Om säkerhet inte ställs utan dröjsmål, får part som krävt säkerhet häva köpet såvitt avser den del som inte fullgjorts.

48. Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om motparten försätts i konkurs eller annars till följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

49. Häver köparen i fråga om delleverans, får han samtidigt häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

PRIS

50. Köparen skall utöver avtalat pris utge mervärdeskatt och miljöavgifter enligt lag. Om inte annat skriftligen avtalats gäller leveransdagens pris.

BETALNING OCH PRESKRIPTION

51. Säljaren skall till köparen översända faktura senast fyra månader efter slutleverans eller om detta ger säljaren längre tid för fakturering, fyra månader efter den dag då köparens entreprenad avlämnats. Har så ej skett har säljaren ej rätt till betalning för senare översänd faktura.

52. Avser säljarens fordran belopp som ingår i köparens kontraktssumma eller mervärdeskatt avseende dennes
entreprenad, är preskriptionstiden 22 månader räknat från entreprenadens godkännande.

53. Om säljaren kan visa att han inte kände till eller borde känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden från den tidpunkt då han först bort ha sådan vetskap. Preskriptionstiden skall dock aldrig vara längre än tio år räknat från den dag varan avlämnats.

54. Erläggs inte betalning i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt räntelagen om inte annan räntesats avtalats.

55. Har köparen krav mot säljaren på grund av köpet, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet. Köparen är skyldig att utan dröjsmål skriftligt redovisa grunden för sitt innehållande.

56. Ostridigt belopp skall betalas av köparen enligt gällande betalningsvillkor.

57. Betalning innebär inte godkännande av varan.

BEFRIELSEGRUNDER
 
58. Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullbordande försvåras till följd av omständighet på
motpartens sida eller till följd av omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar har parten eller underleverantör eller annat av parten icke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja.

59. För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar motparten
om att befrielsegrundande omständighet inträffat.

60. Kan köpet inte fullbordas inom skälig tid till följd av omständigheter enligt punkten 58 ovan, får part häva
köpet till den del dess fullgörande hindras.

61. Vid hävning enligt punkten 60 ovan får ytterligare påföljd göras gällande i förhållande till motparten endast om denne orsakat förseningen.

PRODUKTSÄKERHET

62. Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för kostnader till följd av åläggande som köparen meddelas enligt produktsäkerhetslagen, 2004:451, om åläggandet har sin grund i egenskaper hos varan som köpet omfattar.

TVIST

63. Tvister i anledning av köpet skall avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljemän, (1999:116), och med tillämpning av svensk nationell rätt. Skiljeförfarandet skall äga rum i Sverige. Om det omtvistade beloppet inte överstiger 10 prisbasbelopp skall tvisten dock, om parterna inte överenskommit om annat, avgöras vid allmän domstol.

ait-värmeteknik-sverige AB
Mogatan 4
S-254 64 Helsingborg
e-post: infoNO SPAM SPAN!@ait.se
Website: www.ait.se